I. Definicje

1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, wymagany przy logowaniu Klienta do swojego konta w serwisie, ustalany przez niego samego podczas rejestracji.

2. E-mail - ciąg znaków alfanumerycznych, będący zarówno adresem skrzynki elektronicznej (poczty e-mail), służącym do korespondencji, jak również indywidualnym identyfikatorem klienta, koniecznym do rejestracji i logowania w sklepie internetowym. Jest podawany przez Klienta podczas procesu rejestracji i procesu logowania.

3. Klient - podmiot będący osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będąca osobą prawną, ale której prawo przyznaje zdolność prawną, charakteryzujący się chęcią skorzystania z usług i towarów oferowanych przez Sklep internetowy. W przypadku osoby fizycznej klientem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia lub ukończyła 13 rok życia i dysponuje zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Konto Klienta - miejsce w sklepie internetowym, do którego klient ma dostęp po zalogowaniu się za pomocą swojego adresu E-mail i hasła. Umożliwia ono wgląd w dane klienta przechowywane przez sklep internetowy oraz ich edycję. Daje też możliwość wglądu w historią zamówień.

5. Łącze - inaczej hiperłącze, odsyłacz lub link, symbol graficzny lub tekst, po kliknięciu którego Serwis nawiguje do innej podstrony lub strony głównej.

6. Newsletter - usługa świadczona przez operatora sklepu internetowego na rzecz klientów polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji na temat asortymentu oferowanego przez sklep internetowy oraz kreowania wizerunku sprzedawcy. Usługa ta jest bezpłatna i jest świadczona klientom, którzy wyrazili na to chęć.

7. Podstrona – miejsce w Serwisie Internetowym, witryna internetowa posiadająca określoną zawartość (najczęściej o konkretnej tematyce) opatrzona tytułem i dostępna po kliknięciu w łącze internetowe na Stronie głównej lub innej Podstronie.

8. Regulamin/Warunki użytkowania serwisu - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

9. Rejestracja - proces, którego celem jest utworzenie Konta Klienta, dzięki czemu możliwe jest zapamiętanie i przetworzenie przez Sklep internetowy danych Klienta niezbędnych do wykonania usługi. Dokonywana jest samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem odpowiedniej Podstrony.

10. Sklep/Serwis Internetowy - witryna internetowa wraz z wszystkimi podstronami pod adresem: www.aga.info.pl, wyposażona w narzędzia umożliwiające Klientom rejestrację swojego konta i  dokonywanie transakcji zakupu towarów oferowanych przez sprzedawcę.

11. Sprzedawca - podmiot będący osobą fizyczną, właściciel sklepu internetowego pod adresem: www.aga.info.pl oferujący klientom za jego pośrednictwem towary w celu dokonywania przez nich transakcji zakupu.

12. Stoisko firmowe - wydzielona powierzchnia w centrum handlowym, na której Sprzedawca prowadzi sprzedaż swoich towarów według osobnego regulaminu i umowy zwartej z zarządcą centrum handlowego. Sprzedawca posiada 2 stoiska firmowe, mieszczące się w CH "Srebrna Promenada" przy ul. Bema 1 w Lubinie oraz na pasażu w STD "Kaufland" przy ul. Zwierzyckiego 2 w Lubinie.

13. Strona - podmiot biorący udział w zawieraniu umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wypadku: Klient i Sprzedawca.

14. Towary - dobra oferowane przez Sklep internetowy, mogące być przedmiotem transakcji zakupu Klienta u Sprzedawcy.

15. Zakład produkcyjny - siedziba Sprzedawcy, budynek w którym odbywa się produkcja towarów zamawianych przez Klientów i z którego te towary są dystrybuowane. Mieści się przy ul. Mickiewicza 4 w Polkowicach.

16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, co do chęci zawarcia transakcji zakupu towarów zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego. Zawiera wykaz towarów, ich ilości oraz jest opatrzone identyfikatorem klienta.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin definiuje zasady korzystania ze sklepu internetowego.

2. Zapisy w regulaminie nie naruszają praw przysługujących Klientom, które są zapewnione przez obowiązujące prawo, w szczególności ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) oraz Kodeks cywilny.

3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich klientów bez ograniczeń, przez cały czas i nieodpłatnie. Można go uzyskać przy pomocy odsyłacza internetowego dostępnego na witrynie Sklepu internetowego.

4. Właścicielem Sklepu internetowego oraz realizatorem składanych za pośrednictwem niego Zamówień jest:

PHU Aga Maria Dąbrowska
ul. Mickiewicza 4,

59-100 Polkowice
NIP: 692-152-98-56
REGON: 390578484

Zwane dalej Sprzedawcą.

III. Warunki techniczne

1. Do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie jednej z następujących przeglądarek:

- Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej,

- Google Chrome w wersji 75 lub nowszej,
- Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej,
- Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
- Opera w wersji 58 lub nowszej

2. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę Cookies, ActiveX, JavaScript, apletów Javy.

3. Do prawidłowego wyświetlania zawartości strony internetowej wymagana jest minimalna rozdzielczość ekranu ustawiona na 1024 × 768 pikseli.

4. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego nie wszystkie treści i funkcje mogą być dostępne podobnie jak na ekranie komputera.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. W momencie rejestracji Klienta w Serwisie internetowym, po skutecznym wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego oraz zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji regulaminu użytkowania, zasad dostawy, zasad zwrotu i polityki prywatności zawarta zostaje między nim a Sprzedawcą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na odpowiedniej Podstronie Serwisu internetowego.

3. Logowanie następuje poprzez podanie na Podstronie dostępnej pod łączem „Zaloguj się” adresu E-mail, pod którym zostało zarejestrowane Konto Klienta oraz hasło podane w procesie rejestracji.

4. Zamówienie następuje poprzez wybranie przez Klienta towarów wraz z podaniem ilości oraz zatwierdzeniem kupna łączem „Realizuj zamówienie” po uprzedniejszym wskazaniu adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego, formy płatności i wyrażeniu zgody z Regulaminem Serwisu. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość wysłana na adres E-mail powiązany z Kontem Klienta, zawierająca szczegóły Zamówienia. Otrzymanie przez Klienta widomości E-mail wiąże się zawarciem Umowy sprzedaży na odległość.

5. Ceny Towarów są podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta w sposób rzetelny i zgodny z prawdą wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, to jest: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego.

7. Sprzedawca udostępnia 4 opcje dostawy do wyboru: 

- odbiór osobisty w punkcie przy ul. Bema 1 w Lubinie, (stoisko firmowe w CH Srebrna Promenada),
- odbiór osobisty w punkcie przy ul. Zwierzyckiego w Lubinie (stoisko firmowe na pasażu w SDT Kaufland),
- odbiór osobisty w punkcie przy ul. Mickiewicza 4 w Polkowicach (zakład produkcyjny),
- dostawę pod wskazany adres.

8. Koszt dostawy w wysokokości 10 zł jest doliczany jedynie w przypadku wybrania przez Klienta dostawy pod wskazany adres i gdy łączna wartość Zamówienia nie przekracza 30 zł. W pozostałych sytuacjach dostawa jest darmowa. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady dostawy

9. Dostawa jest realizowana na następny dzień roboczy. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady dostawy.

10. Sprzedawca udostępnia 3 formy płatności:

- płatność przelewem,
- płatność przy odbiorze,
- płatność przez PayU.

11. W przypadku płatności przelewem, po zatwierdzeniu przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, zostanie mu wysłany e-mail z danymi do przelewu: nazwą odbiorcy, numerem konta bankowego, numerem zamówienia jako tytułem przelewu oraz kwotą przelewu. Termin na dokonanie przelewu przez Klienta wynosi 3 dni. 

12. W przypadku płatności poprzez PayU, płatność odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie pojedynczej transakcji płatniczej PayU.

13. Płatność, za pomocą wybranej metody, powinna zostać zrealizowana w dniu złożenia Zamówienia (nie dotyczy płatności gotówkowej realizowanej przy odbiorze). Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę zrealizowane tylko i wyłącznie po odnotowaniu przez niego płatności na swoim koncie (nie dotyczy płatności gotówkowej realizowanej przy odbiorze). W przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Umowa sprzedaży rozwiązuje się i Zamówienie zostaje anulowane.

14. Skutecznie złożone, według zasad zawartych w Regulaminie, oraz opłacone Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w dniu w którym zostanie przez Sprzedawcę odnotowana za nie płatność (nie dotyczy Zamówienia, dla których została wybrana płatność gotówką) z zastrzeżeniem art. IV, pkt 6 i 7. Tylko te Zamówienia, których płatność została odnotowana przez Sprzedawcę do godziny 20:00 danego dnia, będą skierowane do realizacji na dzień następny. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady dostawy.

15. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Są natomiast realizowane tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku, co oznacza, że Zamówienia złożone i opłacone w czwartek po godzinie 20:00, w piątek, w sobotę i niedzielę zostaną zrealizowane w następujący po nich poniedziałek.

16. Na życzenie Klienta Sprzedawca może wystawić Fakturę VAT. W takim wypadku Klient zaznacza taką opcję przy składaniu Zamówienia oraz podaje niezbędne do faktury VAT dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), adres, NIP (w przypadku firmy). Sprzedawca doręczy fakturę VAT w formie papierowej przy dostawie towarów.

17. Zwrot/anulowanie zamówienia w wyniku samodzielnej inicjatywy Klienta jest możliwe tylko i wyłącznie w dniu jego złożenia. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady zwrotu.

18. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonych towarów ma on prawo do reklamacji tych towarów na zasadach opisanych na stronie Zasady zwrotu.

19. O czasie wysyłania wiadomości typu „Newsletter” do klienta decyduje Sprzedawca.

20. Zasady polityki ochrony danych osobowych Serwisu zawarte są na stronie Polityka prywatności.

V. Prawa i obowiązki

1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego, stosując się przy tym do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz bezpieczeństwa w korzystaniu z niego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania w dostępności domeny w sieci Internet oraz do utrzymania serwera, na którym funkcjonuje sklep internetowy jak również zapewnienia ważności certyfikatu SLL koniecznego dla szyfrowania komunikacji między serwerem a urządzeniem Klienta.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

6. Klient zobowiązany jest do podawania danych z jak największą starannością o bezbłędność oraz zgodnych z prawdą.

7. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji dla niego nieprzeznaczonych.

8. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania Sprzedawcy treści niedopuszczalnych przez przepisy obowiązującego prawa.

9. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania bez zgody Sprzedawcy treści zamieszczonych w Serwisie w innym zakresie niż do użytku własnego.

10. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępu Klienta do Serwisu lub pozbawienia całkowicie możliwości korzystania z Serwisu w następujących przypadkach:

- podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

- naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
- działań niezgodnych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego (na przykład: kilkukrotne składanie Zamówień oraz nieopłacanie go lub jego nieodbieranie).

11. Klient pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. V pkt 10. Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji.

12. Sprzedawca ma prawo do prowadzenia testów nowych funkcji lub zmian już istniejących funkcji Sklepu internetowego. Jeśli zmiany wpływać będą istotnie na sposób korzystania Serwisu, Sprzedawca poinformuje wszystkich klientów o tym fakcie odpowiednio wcześniej.

VI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia starań w celu utrzymania oraz poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu. Zobowiązuje również do usuwania niezwłocznie wad w pracy Serwisu wskazanych przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach Sklepu internetowego zarówno drogą telefoniczną, e-mailową jak i poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt z nami.

3. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na uwagi Klienta w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia.

VII. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym prędkość przesyłu danych i jakość sygnału związanych z infrastrukturą, siecią teleinformatyczną oraz nieprawidłowym działaniem urządzenia końcowego, będącego sprzętem komputerowym Klienta.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność używanego przez siebie sprzętu komputerowego z pozostałym elementami infrastruktury teleinformatycznej.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub za zaniechania działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem

5. Sprzedawca zastrzega możliwość zakończenia lub zawieszenia prowadzenia Sklepu internetowego lub niektórych tylko funkcjonalności z uwagi prace serwisowe.

VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zarówno Klient jak i Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej Umowy.

2. Klient, posiadający Konto Klienta może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć swoje Konto z Serwisu poprzez zgłoszenie takiej chęci do Sprzedawcy drogą telefoniczną, e-mailową jak i poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na podstronie „Kontakt z nami”. W takim wypadku rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, ma obowiązek poinformować Klienta o tym fakcie drogą e-mailową na adres przypisany do Konta Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, o którym mowa w rozdziale V pkt 10. i po uprzedniejszym wezwaniu Klienta do zaprzestania zakazanych działań oraz jego zignorowania przez Klienta w przeciągu 2 dni roboczych od momentu wystosowania takiego wezwania.

5. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta, w szczególności w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy od daty ostatniego Zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta nie wykonano żadnego, innego Zamówienia. Sprzedawca ma w takim wypadku obowiązek poinformować Klienta o tym fakcie drogą e-mailową na adres przypisany do Konta Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.

IX. Pozasądowe możliwości skorzystania ze sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail Sprzedawcy: poczta@aga.info.pl.

X. Spory

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności:

- Kodeks Cywilny,

- Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827),
- Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sprzedawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych lub zmian funkcjonalności Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

3. Aktualny Regulamin jest dostępny w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

4. Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2020 r.