1. Odstąpienie od Umowy

Złożenie zamówienia za pośrednictwem naszego serwisu internetowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość. Odstąpienie od tejże umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, do czego konsument ma prawo w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, jest możliwe jedynie przed rozpoczęciem jej realizacji. Jest to podyktowane specyfiką oferowanego towaru, jakim jest żywność ulegająca szybkiemu zepsuciu. Zastosowanie ma tutaj art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Termin oraz sposób poinformowania o zamiarze odstąpienia od umowy

Jak zostało to wyżej opisane, anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie przed przystąpieniem zakładu produkcyjnego do jego realizacji. Godziną, do której zakład produkcyjny przyjmuje zamówienia i od której przystępuje do realizacji zamówień z bieżącego dnia, jest godzina 20:00. Zatem ostateczną godziną poinformowania o chęci odstąpienia od umowy jest godzina 20:00 w dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zgłoszenie takie może zostać zrealizowane tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z zakładem produkcyjnym pod nr 531 474 171 lub 76 724 76 90. Przy skutecznym zgłoszeniu chęci odstąpieniu od umowy należność za zamówione produkty, o ile konsument dokonał przedpłaty, zostanie zwrócona dnia następnego takim samym kanałem, jakim zapłacił konsument.

Informujemy, że niniejsze zasady postępowania wynikają z charakterystyki produkowanych wyrobów, które trafiają do konsumenta jako świeże. Nie mamy wobec tego możliwości przechowywania wyrobów wyprodukowanych, na które zamówienie zostało anulowane, gdyż nie mogą być one powtórnie wydane innemu konsumentowi.

3. Odstąpienie od umowy przez PHU „Aga”

Informujemy, że PHU „Aga” ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku:
- zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy,
- przekazania przez konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,
- nieobecności konsumenta w miejscu wskazanym przez niego na odbiór zamówienia,
- nie opłacenia przez konsumenta zamówienia, w przypadku wybrania przez niego przedpłaty jako rodzaju płatności.

W momencie zaistnienia konieczności odstąpienia od umowy przez PHU „Aga”, konsument, którego zamówienie w ramach tej umowy zostanie anulowane, zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany telefonicznie (o ile to możliwe).

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą.

5. Zwrot towarów w wyniku reklamacji

W razie stwierdzenia przez Klienta wad w zamówionych przez niego produktach prosimy o kontakt:

a) telefoniczny pod nr 604 223 779
b) e-mailowy pod adresem poczta@aga.info.pl
c) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Kontakt z nami.

Każda reklamacja będzie niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Termin zgłoszenia reklamacji kończy się wraz z upływem terminu przydatności do spożycia reklamowanego produktu. Termin ten jest każdorazowo wyszczególniony na opakowaniu. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.